[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
10/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

-


8/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

-


26/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

นายประสิทธิ์ ยอดมาลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


19/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562


18/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมสรุปบทเรียนการทำงานด้านเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ

. ณ ห้องประชุมจำปาทอง


18/ก.ย./2562 : Feed Facebook
มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยฯ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/ก.ย./2562 : Feed Facebook
พิธีคืนผ้าผู้กคอพระราชทานลูกเสือชาวบ้าน

บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


15/ก.ย./2562 : Feed Facebook
โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนฯ

ร่วมต้อนรับร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.)


13/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


12/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ตรวจดูแผนที่ แผนผัง ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ปรับปรุงครั้งที่ 1

ได้ที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ


11/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


10/ก.ย./2562 : Feed Facebook
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2562

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


9/ก.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/ก.ย./2562 : Feed Facebook
อบรมส่งเสริมหลักประกันความมั่นคงของครองครัว

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


4/ก.ย./2562 : Feed Facebook
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ม.9 และ ม.11 ตำบลบ้านต๊ำ

ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา


29/ส.ค./2562 : Feed Facebook
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ม.12 ต.บ้านต๊ำ

บ้านพักอาศัยของ นางสุธาสินี โอโทมารุ ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านต๊ำม่อน


29/ส.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมสรุปโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/ส.ค./2562 : Feed Facebook
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน

ณ ห้องประชุมจำปาทองกำลังแสดงหน้า : 1/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th