[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
28/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562


28/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ทต.บ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


28/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยทางถนน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


28/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมประชาคมจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านต๊ำดอนมูล​ หมู่ที่​ 2​ ตำบลบ้านต๊ำ


28/พ.ย./2562 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

-


21/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ


20/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


15/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมพนักงานเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


15/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี เทศบาลตำบลบ้านต

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศปถ.ทต.บ้านต๊ำ


15/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมเตรียมการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

โดยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ มีกำหนดจัดพิธีฯดังกล่าว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


14/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


11/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2562

ร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2562


7/พ.ย./2562 : Feed Facebook
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562


7/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562

คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


7/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ


6/พ.ย./2562 : Feed Facebook
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

(แยกบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13 ไปจนถึง หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


5/พ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


30/ต.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดร่างผังเมืองรวมจ.พะเยา

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


30/ต.ค./2562 : Feed Facebook
ข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความรู้เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา

พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ



กำลังแสดงหน้า : 1/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>





ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th