[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ประชุมการจัดทำแผนชุมชน
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 481
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

 

              วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา ได้จัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อค้นหาศักยภาพของชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ซึ่งมีพัฒนากรชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดย นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 

ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม [ข่าวทั้งหมด]

      อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ 19/ส.ค./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการ Long term care : LTC “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ 19/ส.ค./2561
      อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ 17/ส.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 15/ส.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2561 15/ส.ค./2561
      เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ 11/ส.ค./2561
      อบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดน้ำ 11/ส.ค./2561
      โครงการรวมพลังจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง 10/ส.ค./2561
      เตรียมงานโครงการรวมพลังจิตอาสา 9/ส.ค./2561
      ธกส.สาขาบ้านต๋อม ส่งมอบบัตรสินเชื่อ ตามโครงการบัตรเกษตรสุขใจ 9/ส.ค./2561
      รับลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ตำบลบ้านต๊ำ) 9/ส.ค./2561
      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไยบ้านต๊ำใน ม.9 9/ส.ค./2561
      ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 7/ส.ค./2561
      ประชุมชี้แจง “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ” 6/ส.ค./2561
      มอบเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2 31/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/2561 26/ก.ค./2561
      ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 26/ก.ค./2561
      ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 26/ก.ค./2561
      โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (ทำไม้กวาดดอกหญ้า) 25/ก.ค./2561
      โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (เลี้ยงจิ้งหรีด) 24/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุน สปสช.ต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2561 23/ก.ค./2561
      ร่วมคาราวานบุญถวายเทียนพรรษาปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา9วัด 22/ก.ค./2561
      ประชุมประจำเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต๊ำ 19/ก.ค./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 19/ก.ค./2561
      มอบทรายอะเบทให้ รพสต.บ้านต๊ำ 11/ก.ค./2561
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบริโภคอาหารปลอดภัย ผักไร้สารพิษ 11/ก.ค./2561
      ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2 10/ก.ค./2561
      ร่วมติดตามและเตรียมการติดตามการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 10/ก.ค./2561
      ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด 3/ก.ค./2561
      มอบเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 3/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 18/มิ.ย./2561
      พบปะคณะครูและผู้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 18/มิ.ย./2561
      ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมใจชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) 10/มิ.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 10/มิ.ย./2561
      การจัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 10/มิ.ย./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 10/มิ.ย./2561
      ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ควบคุมเครื่องดื่่มแอลกกอฮอล์ 10/มิ.ย./2561
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 18/พ.ค./2561
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตรวจดูการทำงานของระบบคุณภาพน้ำ ม.7 บ้านต๊ำ 18/พ.ค./2561
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 18/พ.ค./2561
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตรฯ 3/พ.ค./2561
      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ (ประชุมสัญจร) 2/พ.ค./2561
      ร่วมส่งและแสดงความยินดีพนักงานเทศบาลโอนย้าย 2/พ.ค./2561
      ประชุมรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 30/เม.ย./2561
      ร่วมขบวนแห่ครัวตานในงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง 30/เม.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 30/เม.ย./2561
      ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต 30/เม.ย./2561
      ร่วมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น 22/เม.ย./2561
      ประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ผู้ใหญ่ 22/เม.ย./2561
      โครงการแก้ไขปัญหาขยะและหมอกควัน อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 22/เม.ย./2561
      ร่วมรดน้ำดำหัวปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 22/เม.ย./2561
      ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 22/เม.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 22/เม.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 22/เม.ย./2561
      โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 22/เม.ย./2561
      โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ พ.ศ.2561 21/เม.ย./2561
      จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ 11/เม.ย./2561
      ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 11/เม.ย./2561
      ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงแปดเป็ง 11/เม.ย./2561
      มอบกระเบื้องและครอบหลังคาให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย (พายุฤดูร้อน) 5/เม.ย./2561
      ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจ การจัดตั้งศูนย์ฮอมฮัก 5/เม.ย./2561
      สำรวจความเสียหายพายุฤดูร้อนตำบลบ้านต๊ำ 5/เม.ย./2561
      โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 5/เม.ย./2561
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการและการจัดทำแผนสุขภาพฯ 5/เม.ย./2561
      ร่วมกิจกรรมทำแนวกั้นไฟ และฉีดพ่นน้ำเพื่อลดภาวะหมอกควัน 5/เม.ย./2561
      อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย 5/เม.ย./2561
      โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” 5/เม.ย./2561
      ประชุมติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 5/เม.ย./2561
      ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน 5/เม.ย./2561
      โครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน 5/เม.ย./2561
      โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ปี 2561 5/เม.ย./2561
      ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 5/เม.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 5/เม.ย./2561
      ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.พะเยามอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ 16/ก.พ./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 16/ก.พ./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 16/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 11/ก.พ./2561
      ประชุมส่วนราชการตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ร่วมส่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 11/ก.พ./2561
      กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สปสช.และกู้ชีพ-กู้ภัย ตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      โครงการจัดการขยะภายในสำนักงานขยายผลสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 11/ก.พ./2561
      การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1 29/ม.ค./2561
      ทำบุญอาคารหลังใหม่หน่วยบริการประชาชนตำบลบ้านต๊ำ (ป้อมยามตำรวจ) 24/ม.ค./2561
      กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นโครงการผลิตไฟฟ้า 24/ม.ค./2561
      งานวันเด็กแห่งชาติ (ตำบลบ้านต๊ำ) พ.ศ.2561 24/ม.ค./2561
      โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่าย 24/ม.ค./2561
      มอบกระเช้าของขวัญให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 24/ม.ค./2561
      โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9/ม.ค./2561
      กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 3/ม.ค./2561
      “ลดเมา เพิ่มสุข ปี 2561 พื้นที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” 3/ม.ค./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 3/ม.ค./2561
      ประชุม ติดตามงานเครือข่ายและออกแบบการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 3/ม.ค./2561
      ประชุมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 3/ม.ค./2561
      โครงการจังหวัดพะเยา ต้านภัยหนาว ปี 60 3/ม.ค./2561
      การจัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 29/ธ.ค./2560
      ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการรณรงค์#ลดเมาเพิ่มสุขปี2561 29/ธ.ค./2560
      ประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน 29/ธ.ค./2560
      ประชุมหารือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 29/ธ.ค./2560
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่ามะปาง 29/ธ.ค./2560
      กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน "ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1" 6/ธ.ค./2560
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการเป็นต้นแบบ ศูนย์ประสานงานฯ 6/ธ.ค./2560
      ประชุมประชาคมระดับตำบลบ้านต๊ำ 30/พ.ย./2560
      จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 30/พ.ย./2560
      ร่วมพิธียกเสาเอกบ้าน นายสมมิตร สืบเครือ ราษฎรผู้ประสบภัย 16/พ.ย./2560
      ต้อนรับ น.ส.ศิริพร ศรีวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 16/พ.ย./2560
      ประชุมการจัดดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ฯ “ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1” 16/พ.ย./2560
      ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ 16/พ.ย./2560
      ประชุมหารือข้อตกลงในการใช้ถนนสาย 1127 ตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำจิตอาสาเฉพาะกิจฯร่วมปฏิญาณตน 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมประชาคมด้านการเกษตรและประมงตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋า ตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมเตรียมการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16/พ.ย./2560
      ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ 16/พ.ย./2560
      โครงการ เยาวชนคิดดี ทำดี เพื่อตนเอง 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 16/พ.ย./2560
      ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16/พ.ย./2560
      มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 16/พ.ย./2560
      ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม 16/พ.ย./2560
      ต้อนรันว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเกษมกุล ผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่ 17/ต.ค./2560
      มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 17/ต.ค./2560
      ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก 17/ต.ค./2560
      สวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 16/ต.ค./2560
      ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยการทำความสะอาดถนน 16/ต.ค./2560
      ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ 13/ต.ค./2560
      ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และสจ.แก้ว ทำดี ออกตรวจเยี่ยม 13/ต.ค./2560
      กิจกรรม วิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      โครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 12/ต.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      ส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 12/ต.ค./2560
      กิจกรรมของวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา – น้ำตกจำปาทอง 26/ก.ย./2560
      กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 26/ก.ย./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 26/ก.ย./2560
      ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      : ประชุมผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (วันที่สอง) 26/ก.ย./2560
      ประชุมผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 26/ก.ย./2560
      โครงการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบบูรณาการ 26/ก.ย./2560
      สรุปและประเมินผลงานโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      การปรับภูมิทัศน์และลดจุดเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ 25/ก.ย./2560
      อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตในผู้พิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี2560 25/ก.ย./2560
      ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 5 25/ก.ย./2560
      ประชุมส่งเสริมการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านต๊ำ 25/ก.ย./2560
      ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ รายการทำ DE ขายดี 25/ก.ย./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 25/ก.ย./2560
      ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลบ้านต๊ำ 25/ส.ค./2560
      โครงการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานและผู้สูงอายุตามแบบวิถีไทย 25/ส.ค./2560
      ประชุมโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 21/ส.ค./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 16/ส.ค./2560
      ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 16/ส.ค./2560
      ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติภัยทางถนน 16/ส.ค./2560
      ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
      โครงการอบรม “ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อ” 16/ส.ค./2560
      ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
      โครงการลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ 4/ส.ค./2560
      กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่กว๊านพะเยา 4/ส.ค./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3 4/ส.ค./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 4/ส.ค./2560
      "ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 4 4/ส.ค./2560
      โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 4/ส.ค./2560
      มอบเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4/ส.ค./2560
      นโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างยั่งยืน ทุกวันพุธ 4/ส.ค./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร 14/ก.ค./2560
      ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 14/ก.ค./2560
      ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 9/ก.ค./2560
      ประชุม สรุปผลการรองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร 9/ก.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 9/ก.ค./2560
      ประชุมรับฟังคำชี้แจงตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 9/ก.ค./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 5 5/ก.ค./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3 วันสุดท้าย 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” 26/มิ.ย./2560
      ประชุมหารือแนวทางการบำบัดคุณภาพน้ำจากชุมชน ก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา 24/มิ.ย./2560
      ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปิดทางสาธารณะ 20/มิ.ย./2560
      ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 20/มิ.ย./2560
      ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 7 20/มิ.ย./2560
      ร่วมถวายการต้อนรับพระมหาเถระ คณะสงฆ์ ในการเยี่ยมติดตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 13/มิ.ย./2560
      พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันสุดท้าย 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” 12/มิ.ย./2560
      โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 2/มิ.ย./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2 2/มิ.ย./2560
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 2/มิ.ย./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 2/มิ.ย./2560
      โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว 24/พ.ค./2560
      ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 24/พ.ค./2560
      ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 24/พ.ค./2560
      ประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ตำบล 22/พ.ค./2560
      ร่วมขบวนแห่ครัวตาน งานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ.2560 11/พ.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ 3 เครือข่าย 5/พ.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา 4/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 3/พ.ค./2560
      งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 2/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 2/พ.ค./2560
      ประชุมเตรียมจัดขบวนร่วมงานประเพณีแปดเป็ง 1/พ.ค./2560
      ประชุมสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อม 28/เม.ย./2560
      โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น ประจำปี พ.ศ.2560 22/เม.ย./2560
      กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 22/เม.ย./2560
      ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 22/เม.ย./2560
      กิจกรรมเล่นสลุง ปี๋ใหม่เมือง บ้านต๊ำ 2560 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 19/เม.ย./2560
      ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ณ วัดต๊ำม่อน 19/เม.ย./2560
      โครงการห่วงใยผู้สูงอายุพัฒนาทักษะฝีมือและส่งเสริมการประดิษฐ์โคมประดับโคมล้านนา 18/เม.ย./2560
      ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 18/เม.ย./2560
      กิจกรรมรณรงค์ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ 18/เม.ย./2560
      ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน 12/เม.ย./2560
      รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 12/เม.ย./2560
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ต้อนรับทีมงาน สสส. ทีมนักข่าว 9/เม.ย./2560
      ประชุมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์และขับเคลื่อน”ลดเมา เพิ่มสุข: ปฏิบัติการ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 8/เม.ย./2560
      โครงการบรร